Veien videre: slik kan vi realisere Glommabanen!

Hovedspørsmålet er besvart: Idéen om Glommabanen er god og får en seriøs behandling! Mulighetsstudiet er i gang.

Glommabanen inviterte kommuner, fylkeskommune og private interessenter langs banen til å være med på et spleiselag for mulighetsstudien. Alle bidro og arbeidet med studiet er i gang. Arbeidet skal klargjøre virkningene av en slik satsning, og hvordan det videre arbeid bør legges opp. Studien startet november 2013, og skal ferdig i april 2014. På bakgrunn av arbeidet med mulighetsstudien og responsen på dette arbeidet vil vi lage et forslag til en videre planprosess for prosjektet.

Banen kan realiseres på få år!

28.05.2013 Strekningen fra Fredrikstad stasjon til det nye Østfoldsykehuset på Kalnes er 23 km lang. Det er mulig å bygge denne strekningen med optimal fremdrift i løpet av 4 år. Askim-Kalnes vil kunne være ferdig på kortere tid da det kun skal lages en ny forbindelse mellom Sarpsborg stasjon og Valaskjold. I tillegg utføres det oppgraderingsarbeider i samarbeid med Jernbaneverket på eksisterende strekning. Arbeidet utføres samtidig med Glommabanen. Etappe 1 i Glommabanen kan også bli Askim-Kalnes, ut fra eksisterende spor på største del av strekningen.

Organisering av mulighetsstudie - høst 2013 til vår 2014

28.05.2013 Initiativtakerne bak prosjektidéen har registrert et AS med ideelt formål i Brønnøysund. I forbindelse med mulighetsstudien vil det blir dannet en ressurs- og pådrivergruppe, som vil samarbeide tett med kommunene, fylket, Statens Vegvesen, Jernbaneverket, andre offentlige instanser, og private aktører.

Byggekostnader

28.05.2013 Glommabanen Nedre 2,5 mrd NOK + uforutsette kostnader,byggherre, planlegging,rigg og drift, avgifter
Totalt 3,5 - 4,3 mrd NOK Avhenger av gjennomføringsmodell

Glommabanen Indre: 280 mill NOK
+ uforutsette kostnader, byggherre, planlegging, rigg og drift, avgifter
Totalt 450 - 500 mill NOK

Nøkkeltall hovedbane:

28.05.2013
  • 23 km dobbelstsporet bane
  • 31 holdeplasser
  • 9 holdeplassbygninger
  • 8 likeretterstasjoner
  • 1 vognhall
  • 600 m bro

Samarbeid med kommuner, fylket og myndigheter, veg og jernbane.

28.05.2013 Initiativtakerne bak Glommabanen legger opp til et åpent og konstruktivt samarbeid med alle berørte kommuner, fylkeskommunen, Statens Vegvesen, Jernbaneverket og NSB for at man gjennom en foreslått mulighetsstudie skal få kartlagt alle mulige virkninger av prosjektet, og forhåpentligvis lagt et godt grunnlag for det videre arbeid.

Mulig tidsplan for videre fremdrift:

28.05.2013 2013/14: Mulighetsstudie
2015: Reguleringsplanarbeid og prosjektering. Tilpasses dobbelspor og stasjonsutvikling i Fredrikstad og Sarpsborg.
2016: Byggestart
2020: Baneåpning tilpasses dobbeltspor og kanskje i to faser.

Viktig grunnlag ligger allerede til grunn for lanseringen av ideen

28.05.2013
  • Bybanen vil kunne være en sterk pådriver for arealfortetting i aksen Fredrikstad – Sarpsborg – Kalnes, og i aksen Askim – Kalnes.
  • Betydelige investeringsmuligheter og boligutvikling langs banen.
  • Vekst i befolkning og persontrafikk. I følge SSB er det ventet en sterk befolkningsvekst i regionen.
  • Demper press på fremtidig veiutbygging i regionen.

Tenkt fremtidig organisering

28.05.2013 Når grunnlaget for realisering er nærmere klarlagt - etter mulighetsstudien - inviteres berørte kommuner og næringslivet inn på eiersiden i selskapet.

Gode planer lokalt i regionen gjør at Regjeringen lettere vil være med

28.05.2013 I kampen om Regjerings bidrag til ønsket tettstedsutvikling/ sentrumsutvikling, er det godheten i lokalt/regionalt initiativ som er bestemmende for sentralt bidrag.

Skal Glommabanen kunne realiseres er det nødvendig at man gjennom en foreslått mulighetsstudie får belyst totale virkninger, og vilje fra offentlig og privat hold til å bidra til realiseringen.
 
Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner