Glommabanen GIR GOD SAMFUNNSNYTTE på en rekke områder

Bilde

Høyklasse kollektivtilbud til det nye Østfoldsykehuset, Kalnes.

28.05.2013 Glommabanen gjør det lettere å tilfredsstille kravet om 40% kollektivdekning til sykehuset, og banen vil også avlaste bruken av E6, Årum – Kalnes som lokalvei.

Sarpsborg og Fredrikstad knyttes effektivt sammen.

28.05.2013 Sarpsborg og Fredrikstad er begge Fremtidens byer, og arbeider aktivt for å utvikle sine sentrumsområder og forbindelsen mellom disse.
Glommabanen vil kunne spille en sentral rolle i dette arbeidet.
Bilde

Nye boområder langs Glomma kan etableres.

28.05.2013 Området langs Glomma mellom Fredrikstad og Sarpsborg har stort potensiale for boligbygging. Elven kombinert med Glommabanen gjør områdene svært attraktive. Private eiendomsbesittere vil se mulighet for nye spennende
boligprosjekter.

Glommabanen utvikler sentrum i Fredrikstad og Sarpsborg, og knytter disse sammen.

28.05.2013 Sentrum i Fredrikstad og Sarpsborg har kvaliteter og tilbud som blir lettere tilgjengelig gjennom Glommabanen.
Bilde

Bidrar til utvikling av nye tettsteder som 'Greåker Brygge'

28.05.2013 Glommabanen vil utvikle og binde sammen Østfold på en attraktiv måte, gjennom å lage knutepunkter med boliger og arbeidsplasser. "Greåker Brygge" er et slikt eksempel.

Glommabanen som turistattraksjon i Østfold!

28.05.2013 Glommabanen vil være en attraktiv reise, med mange spennende attraksjoner underveis. Fra Gamlebyen og Værste i Fredrikstad til INSPIRIA, Østfold muséene og andre. Tilgangen til naturskjønne områder i Indre blir lett.
Bilde

Revitaliserer og fornyer ”gamle” sentrumsområder

28.05.2013 Cicignon, Greåker, Sandesund og Grålum er alle blant disse.

Grålum – Kalnes området er i sterk positiv utvikling gjennom etableringen av INSPIRIA, det nye Østfoldsykehuset og en rekke bedrifter. Mange nye etableringer er under planlegging. Glommabanen vil forsterke den positive utviklingen i området. Med ny tverrforbindelse fra Askim til Kalnes/ Grålum, vil Grålum som knutepunkt forsterkes.

Knytter seg til Glommabanen Indre

28.05.2013 Dette muliggjør baneforbindelse fra Askim/Rakkestad til Sarpsborg/Kalnes-Fredrikstad. Glommabanen Indre etableres som kombibane, dvs. den kan både trafikkere jernbanelinje og bybanelinje. Overkjøring fra jernbanelinje til bybanelinje etableres mellom Sarpsborg stasjon og Valaskjold. Passasjerene kan dermed sitte i samme vogn fra Askim til det nye Østfoldsykehuset. Glommabanen vil på eksisterende spor, sterkt kunne bidra til ønsket utvikling I Indre rundt knutepunkter som Askim, Mysen og Rakkestad.

Binder store deler av Østfold sammen...

28.05.2013 ...når dobbeltspor Halden 2025 (NTP sier 2030); bypakker Fredrikstad/Sarpsborg og ny tverrforbindelse til Askim-Kalnes/Grålum står ferdig.

Glommabanen gir Østfold et løft i kollektivsatsningen, gjennom at den utnytter de virkninger som kommer ut av dobbeltsporet til Halden, bypakker og ny tverrforbindelse Askim – Kalnes/Grålum.

Legger til rette for utvikling av attraktive knutepunkter

28.05.2013 Legger til rette for utvikling av attraktive knutepunkter og utviklingsområder i samarbeid med kommunen og privat næringslivet.
Glommabanen gir grunnlag for etablering av boliger og arbeidsplasser langs hele traséen. Flere knutepunkter vil lettere kunne utvikles og blir svært attraktive. Størst effekt av satsningen får en når kommunene, fylket og næringsliv arbeider godt samme til felles nytte.
Bilde

Elvemetroen i Fredrikstad videreføres til Sarpsborg og samordnes med Glommabanen

28.05.2013 Fredrikstad arbeider for en "Elvemetro" som kan bli et viktig kjennetegn på byen, og som vil kunne avlaste sentrumstrafikken. Et slikt tilbud kan med fordel utvides til å gå helt til Sarpsborg når boligbyggingen langs Glomma er kommet godt i gang.

Skaper muligheter...

28.05.2013 ...for store institusjoner, konserner, utdannings-, kompetanse- og
kulturmiljøer til både å etablere seg og være i fylket, til lavere kostnader enn i Oslo-regionen.
Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner