Glommabanen er bedre en buss og privatbil

Glommabanen er ikke en konkurrent til jernbane og buss, men vil inngå i et samlet kollektivtilbud, hvor gode knutepunkter og samordnet ruteopplegg gir effektivt og godt tilbud mellom de fleste destinasjoner i området.

Nasjonale og regionale føringer til regionsutvikling

28.05.2013

Mål for den nasjonale transportpolitikken i byområdene;

  • Det er et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. I og omkring storbyområdene skal kollektivformål og sykkeltiltak gis økt prioritet ved fordeling av samferdselsbevilgningene.
  • Statens tilskudd til investering og drift av fylkeskommunal kollektivtransport og andre miljøvennlige transportformer skal økes. Dette skal skje ved at byområdene inngår forpliktende avtaler, for eksempel "Belønningsordningen". Avtalene må inneholde mål og virkemidler for økt kollektivandel, sykkel og gange, og tiltak for redusert bilbruk. Det er en forutsetning at miljømål vektlegges og nås i slike helhetlige bymiljøavtaler.

Kommunale mål i regionen:

  • En rekke av de utfordringer kommunene står overfor vil det være naturlig å løse i et regionalt fellesskap. Dette gjelder særlig overordnede infrastrukturtiltak.
  • Nedre Glomma-regionen danner ett felles bolig og arbeidsmarked, og en gjensidig utnyttelse av regionens fortrinn vil bidra til at alle kommer styrket ut.

Hvorfor Bybane fremfor mer buss og privatbil?

28.05.2013
"Parallelt med økningen i bruk av privatbil har man siden 1960-tallet sett en massiv nedbygging av banesystemer verden over. Trikker og tog, som på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet ble sett som moderne nyvinninger, ble utover 1950-tallet sett som upraktisk og umoderne. De siste ti-femten årene har man imidlertid sett en oppblomstring av banesystemer, særlig trikkelinjer, både i byer som tradisjonelt var trikkebyer, men også i byer som tidligere aldri har hatt trikkelinjer. Ifølge Dokk-Holm skyldes denne oppblomstringen en blanding av nostalgi og fremtidsrettethet. På den ene siden ønsker man seg tilbake til tiden da byen ble planlagt for mennesker og ikke biler, og på den andre siden har man innsett at man er nødt til å gå over til mer miljøvennlig transport. Det seneste tiåret har satsingen på skinnegående transport, særlig i Europa og Nord-Amerika, i stor grad dreiet seg om satsing på bybaner."
- Tveit, 2011, UiO

28.05.2013
"Hvem skal egentlig bestemme hvordan vi som er unge i dag skal reise i Østfold i fremtiden?
På langs er det enkelt å reise i fylket. Men på tvers er det nesten umulig. Jeg håper politikerne tenker seg om!"
- Philip Ingebrigtsen, Elev i 1.klasse på Greåker videregående skole

De viktigste argumentene for realisering:

28.05.2013 1: Satsning på kunnskap og infrastruktur er grunnleggende i det lange løp for å utvikle fylket som svært attraktivt for å leve og virke i. Østfold har i dag betydelig fokus på begge disse forhold, men er ikke i forkant av utviklingen.

2: Glommabanen synliggjør kommunikasjonsmuligheter for fremtiden som vil effektivisere fylket, legge til rette for utstrakt boligbygging og næringsetablering langs banen og bidra til økt turisme.

3: Glommabanen kan være et ledd i en offensiv plan for å avlaste hovedstaden.

Nettverk

03.01.2014 Et godt fungerende kollektivtransportsystem er basert på integrering av alle offentlige transportmidler til ett effektivt nettverk, og på bruk av riktig transportmiddel på rett sted. Jernbane, bybane, buss og ferge supplerer hverandre; de konkurrerer ikke.

Kollektivtilbudet består av et transporthierarki hvor de tyngste transportmidlene utgjør ryggraden og hvor lettere transportmidler prinsipielt mater til de tyngre (bybane mater til tog, buss mater til bybane og tog etc). I tillegg vil trafikkartene betjene sine egne lokale markeder mellom knutepunktene. Og det er mange slike lokale markeder underveis. Med gode omstigningsmuligheter og andre servicetilbud i vel fungerende knutepunkter (og samordnet ruteopplegg og frekvens) vil det samlede kollektivnettet gi effektivt og godt tilbud mellom de fleste destinasjoner i området.
 
Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner